Financial Business Coaching2020-07-13T13:58:02+01:00
  • Financial Business Coaching

Financial Business coaching

De economie is in korte tijd drastisch veranderd. Voor ondernemers roept dit indringende vragen op. Veel bedrijven krijgen met acute vraaguitval te maken en ook op middellange termijn ligt er waarschijnlijk door minder consumentenbestedingen een sterke druk op de omzet. Het werkkapitaal staat onder druk. Deze situatie vraagt ingrijpende maatregelen. Maatregelen die u neemt na een diepgaande analyse en snel moet worden uitgevoerd. Clifton Finance zet door middel van financial business coaching haar financiële en strategische expertise voor u in om deze analyse met u te maken. Wij staan naast u als er lastige keuzes moeten worden gemaakt.

Quick scan analyse en maatregelen korte termijn

Door middel van een Quick Scan analyse brengen wij in beeld welke omzet categorieën worden geraakt. Wij analyseren welke mogelijkheden er zijn om top-line extra omzet te generen. Bij de omzet is het van belang ook goed te kijken naar de huidige orderportefeuille en pipeline. Gaan klanten zich terugtrekken en kunnen alle afnemers nog wel betalen? Wat is een reële omzet en betalingstermijn en wat betekent dit voor uw cash flow en benodigde financiering?

Onze eerste stap is om de kosten in kaart te brengen om zo nodig onconventionele besparingsmogelijkheden te identificeren. Tegelijkertijd stellen wij vast welke kosten noodzakelijk zijn om omzet vast te houden of te laten groeien. Wij analyseren ook de geplande investeringen en de mogelijkheden om deze uit te stellen. De uitkomsten van de analyse leiden tot een verbeterplan. Op grond hiervan stellen wij maatregelen op voor de korte en de middellange termijn. Hierbij is de liquiditeitsbegroting van uw onderneming leidend.

Gebruikmaken van de  bestaande overheidsmaatregelen

Naast de maatregelen voor de korte termijn kijken wij ook naar de mogelijkheden om van de recente overheidsmaatregelen en bankfaciliteiten gebruik te kunnen maken.  Mogelijk kan u gebruik maken van  de noodmaatregel voor werkbehoud (NOW). Wij zijn goed op de hoogte van regelingen die beschikbaar zijn voor (familie)ondernemingen vanuit de overheid, de fiscus en banken.

Ook communicatie met de bank of andere vermogensverschaffers is belangrijk. Financiers zijn vaak bereid mee te denken, maar houden er niet van om onaangenaam verast te worden. Blijf open en transparant met uw bank communiceren. Wij weten hoe u de bank moet informeren en welke informatie u het beste op welk moment kan verstrekken.

Aanpassing business model aan de nieuwe realiteit

Door het zekerstellen van de liquiditeiten op korte en middellange termijn creëert u ruimte om uw businessmodel verder aan te passen op de nieuwe realiteit. Clifton Finance treedt graag op als uw strategische coach om te bepalen waar de competenties van uw bedrijf en medewerkers het beste tot hun recht komen. Wellicht betekent dit dat u afscheid wil nemen van bepaalde bedrijfsonderdelen.  De huidige periode zal ook kansen bieden om in een “distressed M&A markt” bedrijven te kopen met aanpalen producten of diensten. Door te zorgen dat uw bedrijf in een vroeg stadium in controle blijft, kunt u op middellange termijn de kansen pakken die zich dan ook zeker voordoen.

Onze visie op het economische effect van de crisis

Op dit moment is het te vroeg om al de gevolgen van de huidige crisis geheel  te overzien. Wij  merken dat bij onze klanten de situatie per week wijzigt. Op korte termijn is actie geboden om voldoende eigen maatregelen te treffen. De lange termijn effecten kunnen pas worden overzien na enkele maanden.